Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací_AVT
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7401011004722


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Jihomoravský kraj
Identifiakční číslo:
70888337
Poštovní adresa:
Žerotínovo náměstí 3/5
Obec:
Brno
PSČ:
60182
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 541652350
K rukám:
Mgr. Petra Kovářová
       
E-mail:
kovarova.petra@kr-jihomoravsky.cz
Fax:
+420 541651209
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Dodávka výpočetní a audiovizuální techniky do Vily Löw-Beer
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Brno, Drobného 22, čp. 297
Kód NUTS
CZ064
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Jedná se o dodávku výpočetní a audiovizuální techniky jako součást expozice do vily Löw-Beerů (např. PC, dataprojektory apod.) vč. instalace.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
700 000
a
900 000
 
 
 
Měna:
CZK
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
30231000-7
 
Další předměty
32321000-9
30200000-1
48000000-8
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
11/01/2015 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle ust. § 86 odst. 2 zákona o VZ a § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb.:

a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Zakázka je zadávána v rámci projektu projekt „Obnova secesní památky – vila a život rodiny Löw-Beerů“, jehož cílem je zajištění podmínek pro efektivní prezentaci vily jako hodnotného díla secesní architektury, a to nejen formou zpřístupnění stavby a jejích interiérů veřejnosti, ale také prostřednictvím muzejní expozice, věnované samotné stavbě a Löw-Beerově rodině. V rámci projektu je plánováno vytvoření stálé expozice, jejíž součástí je také audiovizuální a výpočetní technika potřebná pro prezentaci, navigaci apod.

b) popis předmětu veřejné zakázky: Jedná se o dodávku výpočetní a audiovizuální techniky (např. PC, dataprojektory apod.) vč. instalace.

c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Realizací předmětu veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele, které jsou specifikovány pod bodem a), zejména tedy k zajištění podmínek pro efektivní prezentaci secesní památky.

d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: Plnění veřejné zakázky se předpokládá v termínu II. Q 2015.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
ROP NUTS II Jihovýchod
Název prioritní osy: Rozvoj udržitelného cestovního ruchu
Číslo oblasti podpory: 11.2.1
Název oblasti podpory: Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
2.1 - Rozvoj infrastruktrury pro cestovní ruch (turistická infrastruktura a
památky)
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Podle ust. § 13 odst. 8 zákona o VZ je zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky povinen sečíst hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období. JMK plánuje zadat nadlimitní veřejnou zakázku na pořízení výpočetní techniky pro JMK pro období následujících 4 let (tj. 2015–2018) s předpokládanou hodnotou 20 mil. Kč. Proto bude zadávací řízení na dodávku audiovizuální a výpočetní techniky do Vily Löw-Beer probíhat formou otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 27 zákona o VZ.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
19/12/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh