Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl JMK 113776/2021Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výjezdová základna ZZS JMK v Boskovicích
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby nové, moderní výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace situované v areálu nemocnice v Boskovicích.
Předmětem plnění je rovněž:
- vykonání činností v souvislosti s realizací geotermálních vrtů pro tepelná čerpadla v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb., Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon a zákonem č. 61/1988 Sb., Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a související právními předpisy
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby;
- geodetické zaměření stavby
- zastupování zadavatele při řízení souvisejícím s užíváním stavby spočívající v zajištění vydání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) s užíváním stavby a zastupování zadavatele při uvedení stavby do užívání.
Místo plnění: Blansko
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16.08.2021 09:00
Datum zahájení: 17.06.2021 14:57