Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný formulář - prodloužení lhůty pro podání nabídek -2013-09
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje včetně Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území jako územně plánovací dokumentace kraje ve smyslu § 36 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů do podoby, která bude předložena zastupitelstvu Jihomoravského kraje k vydání podle § 41 odst. 1 stavebního zákona.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Brno, Mezníkova 273/13, PSČ 61600, na recepci v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 07. 11. 2013 10:30
Počátek běhu lhůt: 05. 08. 2013