Předběžná tržní konzultace pro veřejnou zakázku s názvem "Dodávka jízdenkových automatů a validátorů"
Datum poslední změny 12.07.2021 11:28:13

Zadavatel KORDIS JMK, a.s., se sídlem Nové sady 946/30, 602 00 Brno, IČO: 262 984 65 („Zadavatel“) předpokládá vyhlásit zadávací řízení na veřejnou zakázku s předpokládaným názvem „Dodávka jízdenkových automatů a validátorů“ a vybrat na jeho základě dodavatele, který nabídne nejvhodnější plnění.
Předmětem plnění Veřejné zakázky bude zejména (1) dodání bezhotovostních automatů pro prodej jízdních dokladů většího množství tarifů (zejména IDS JMK a SJT) určených pro instalaci do vozidel pořizovaných Jihomoravským krajem (ii) dodání vandaluvzdorných validátorů umožňujících označení papírové jízdenky a bezhotovostní koupi jízdních dokladů různých tarifů (zejména IDS JMK) určených pro instalaci na železniční stanice (iii) dodání veškerého potřebného SW, případně HW zabezpečujícího komunikaci automatů a validátorů s existujícími systémy KORDIS JMK (zejména Dopravním a zúčtovacím centrem), jejich vzájemné propojení ve vozidlech a lokalitách a zajištění podpory SW a maintenance (iv) back office zařízení, který zajistí monitoring a okamžitou uživatelskou kontrolu stavu každého zařízení a změny nastavení sortimentu a cen prodávaných jízdních dokladů a zajištění podpory SW a maintenance (v) pětiletá záruka na funkčnost, po tuto dobu zajištění nezbytných update systému v návaznosti na změny bankovních pravidel, updaty systémů apod. (vi) garance zprovoznění back office a zařízení do 3 hodin v případě poruchy či výpadku (vii) garance okamžité výměny zařízení v případě poruchy (viii) cena za hodinu služeb pro rozvojové a opravné práce - garance ceny na 5 let.
Koncept připravované Veřejné zakázky Zadavatel představí s využitím práva dle § 33 ZZVZ, tedy vedením této předběžné tržní konzultace. Zadavatel ve spolupráci s HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. oslovuje neomezený okruh potenciálních dodavatelů k získání informací relevantních pro připravovanou Veřejnou zakázku.
Bližší informace k předběžné tržní konzultaci jsou k dispozici v přiložených souborech.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace