Veřejná zakázka: Zpracování účetního výkaznictví

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1462
Systémové číslo: P13V00000789
Evidenční číslo zadavatele: 206450
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 477884
Počátek běhu lhůt: 25.10.2013
Nabídku podat do: 12.11.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování účetního výkaznictví
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této části VZ je pravidelné elektronické zpracování účetního výkaznictví a souvisejících datových výstupů příspěvkových organizací regionálního školství na území Jihomoravského kraje (dále jen „PO RgŠ“) pro potřeby Krajského úřadu Jihomoravského kraje při výkonu přenesené působnosti na úseku školství ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle aktuálně platných i budoucích právních úprav vyhlášek a pokynů Ministerstva financí (dále MF), tj. dle vyhlášky MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhlášky MF č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), technického manuálu, konsolidační vyhlášky, dalších vyhlášek a pokynů MF a doplňujících požadavků zadavatele z údajů získaných sběrem od PO RgŠ. Jedná se o elektronické zpracování účetních datových výstupů maximálně 1100 PO RgŠ, které budou uchazeči předávány ve struktuře dle výše uvedených vyhlášek a pokynů MF (dále struktura XML) v aktuálně platném i budoucím znění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Jihomoravský kraj
 • IČO: 70888337
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kancelář ředitelky, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.
Osobně se nabídka podává zadavateli v sídle zadavatele na adrese Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82, Odbor kancelář ředitelky, dveře č. 23, a to v pracovních dnech od 8 hodin do 9 hodin.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 11. 2013 v 9:00 hod.
Nabídky musí být zadavateli doručeny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
601 82 Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky