Veřejná zakázka: II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černohorská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 21951
Systémové číslo: P20V00002621
Evidenční číslo zadavatele: Tender_2020_138
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-013896
Datum zahájení: 21.04.2021
Nabídku podat do: 31.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černohorská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým budou uzavřeny smlouvy o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je rekonstrukce okružní křižovatky v ul. Riegrova, Černohorská ve městě Tišnově a souvisejících objektů.
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce okružní křižovatky v ul. Riegrova, Černohorská ve městě Tišnově a souvisejících objektů. Jedná se o celkovou rekonstrukci, s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev, sanaci podloží a vybudování nových konstrukčních vrstev, části průtahu v intravilánu města Tišnov s návazností na stávající dopravní síť. Dotčené území je vymezeno silnicí II/377 na části ulice Dvořákova a křižovatky s ulicí Husova po svislou dopravní značku začátku/konce města a silnicí III/3773 na části ulice Riegrova od křižovatky s ulicemi Dvořákova, Sv. Čecha a Černohorská po křižovatku s ulicemi nám. Míru, Dvořáčkova a nám. 28. října. Silnice II/377 a III/3773 jsou navrženy v kategorii MS2/50 s šířkou mezi obrubami 6,50m. Rekonstrukce komunikace bude spočívat v kompletním odstranění stávající konstrukce vozovky, sanaci nevyhovujícího podloží a pokládce nových konstrukčních vrstev vozovky. Z důvodu zajištění napojení sjezdů a vchodů ke stávající zástavbě v normových hodnotách bude niveleta lokálně snížena oproti stávajícímu stavu až o 260 mm na ulici Riegrova a 170 mm na ulici Černohorská. Stávající situace je z pohledu bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu nevyhovující, proto bude přistoupeno ke změně křižovatky z hvězdicové na okružní. Na ulici Černohorská budou v blízkosti parkoviště u hřbitova umístěny nové autobusové zálivy v obou dopravních směrech a upravena stávající stezka pro chodce a cyklisty. Na ulicích Riegrova a Černohorská budou navíc v uličním prostoru po obou stranách umístěny zelené pasy. Stávající odvodnění bude kompletně revitalizováno. V km 0,27283 – 0,35243 po pravé straně ve směru staničení ulice Riegrova bude vybudována opěrná zeď z gabionových košů z důvodu rozšíření chodníku. Bude provedena kompletní obnova a doplnění veřejného osvětlení zájmového území. V rámci stavby dojde k přeložce sdělovacího vedení Itself včetně sloupu s kamerou, k přeložce sdělovacího vedení Cetin a E.on (pouze koordinované akce) v oblasti nové okružní křižovatky. V rámci stavby bude rekonstruována kanalizace a vodovod na ul. Riegrova a Černohorská. Součástí stavby bude i příprava vlastního území výstavby před započetím prací, úprava ul. Na Honech pro objízdnou trasu, kácení a ochrana stromů a keřů, smýcení náletových dřevin, odhumusování, ohumusování, rekultivace, ozelenění a výsadba vegetace vybraných ploch dotčených stavbou.
Záměrem projektu je oprava okružní křižovatky v ul. Riegrova, Černohorská ve městě Tišnově a souvisejících objektů a dále zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na okružní křižovatce. Výsledkem diagnostického průzkumu ke stavu vozovky jsou v celém úseku extrémně havarijní parametry únosnosti i stavu povrchu s výraznými deformacemi. Křižovatka ulic Dvořákova, Sv. Čecha, Riegrova, Černohorská s odsazeným ramenem na ulici Tyršova je z dopravního i bezpečnostního hlediska svou neuspořádanou velkou plochou nepřehledná, nebezpečná a dezorientující. Stávající situace je z pohledu bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu nevyhovující.
Pokládka obrusné vrstvy bude provedena najednou na celou šíři vozovky bez středové pracovní spáry, bude-li možno zajistit úplnou uzavírku komunikací.
Předmětem veřejné zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 103 484 351 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy