Veřejná zakázka: Projektová dokumentace – oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 24960
Systémové číslo: P21V00002787
Datum zahájení: 18.11.2021
Nabídku podat do: 02.12.2021 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace – oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem služby bude zajištění projekční a inženýrské činnosti v následujícím rozsahu:

• Pasport skutečného stavu – převod z listinné podoby do digitální editovatelné podoby po kontrole aktuálního stavu konstrukcí včetně zakreslení polohy a rozměru jednotlivých otopných těles do dispozice
• Energetické posouzení (Energetický posudek) zpracované energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů). Energetické posouzení bude zpracováno v souladu se závazným vzorem zveřejněným SFŽP
• Energetický štítek obálky budovy včetně protokolu (EŠOB) dle normy ČSN 730540-2 (2011) (předkládá se pouze u realizací zateplení, rekonstrukce zdrojů vytápění, instalace fotovoltaického systému a instalací nuceného větrání s rekuperací, respektive u projektů, kde budova po realizaci projektu musí splňovat minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N uvedenou v odst. 5.3 normy ČSN 730540-2 (znění říjen 2011) – samostatně se předkládá, pouze pokud není součástí příloh energetického posouzení. EŠOB bude zpracován pro stávající stav i pro stav po realizaci navrženého opatření (pokud realizací dochází k jeho změně). Údaje musí být podloženy energetickým posouzením nebo předkládanou projektovou dokumentací (studií). Součástí EŠOB musí být jednoznačně (po jednotlivých konstrukcích) definována tzv. referenční budova dle ČSN 730540-2 (2011)
• Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)– zpracovaný pro navrhovaný stav dle prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 odst. 2 vyhlášky č.264/2020 Sb., o energetické náročnosti – samostatně se předkládá pouze pokud není součástí příloh energetického posouzení
• Zpracování projektové dokumentace (v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby, dále jen DPS) s návrhem výplní otvorových prvků, zateplení obálky budovy, zateplení stropu budovy vše zpracovat na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
• Součástí projektu budou na osluněných stranách objektu venkovní elektricky ovládané žaluzie, stanovení požadavku na propustnost světla okny do učeben
• Předání energetických podkladů firmě, která vypracovala projekt na modernizaci kotelny, aby mohly být upraveny výkony plynových zdrojů tepla.
• Projednání navržených opatření na stavebním úřadě, KHS a HZS, ŽP
• Zpracování zoologického průzkumu (pro případný výskyt ptáků – rorýsů, netopýrů apod.), a na jeho základě zpracování odborného posudku k možnému výskytu synantropních zvláště chráněných druhů živočichů. Pokud bude výskyt synantropních zvláště chráněných druhů živočichů prokázán, je nezbytné jejich sídla (hnízdiště, sezónní úkryty atp.) zachovat v původní nebo modifikované podobě, případně, pokud charakter stavebních úprav jejich zachování vylučuje, zajistit v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu v souladu s ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a obecně postupovat v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů"
• Vypracování projektu vzduchotechnického zařízení s rekuperací (v podrobnosti DPS)
• K této vzduchotechnice vypracování i potřebné elektroinstalace, měření a regulace (MaR) a statické posouzení pro průrazy a průchody potrubí konstrukcemi (v podrobnosti DPS)
• V případě, že vybudování VZT potrubí a jeho následné opláštění SDK bude mít za následek jiné rozmístění osvětlovacích těles vypracování projektu nového osvětlení (ve většině případů se bude jednat o nové LED osvětlení), souvisejících elektrických rozvodů, rozvodů ZTI pro odvod kondenzátů (v podrobnosti DPS)
• Vypracování studie osvětlení, v návaznosti na nová okna a související ostění i novému rozmístění světel
• Vypracování projektu hromosvodu dle současných legislativních předpisů a norem (v podrobnosti DPS)
• Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
• Do rozpočtu vložit požadavek na "publicitu" (jedná se o plakát nebo i billboard a pamětní desku dle výše dotace projektu, do 12,5 mil. Kč podpory stačí plakát 297x40 cm jsou uznatelné náklady, nad 12,5 mil. Kč podpory je potřeba mít zajištěn billboard 2100 x 5 100 mm a na konci realizace pamětní desku 300 x 400 mm, billboard má uznatelné náklady do 15 000 Kč bez DPH a pamětní deska do 5 000 Kč bez DPH).
• Do Energetického posudku vložit text: „Po realizaci bude vyregulována otopná soustava.“ Jelikož je součástí projektu vzduchotechnika, bude v EP uvedeno, že systém je regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel, tzv. IR senzorů. Totéž bude v technické zprávě a položkovém rozpočtu.
• V rámci zpracování projektu účast na cca 4 kontrolních dnech projektu

Veškeré výkresové i textové části PD budou zadavateli dodány v listinné podobě v šesti vyhotoveních, v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu *.dwg, *.doc, *.xls a vše i ve formátu *.pdf, rozpočty stavby a výkazy výměr v elektronické podobě v otevřeném formátu dle § 12 vyhlášky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Vyškov

Zadavatel

 • Úřední název: Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace
 • IČO: 70843082
 • Poštovní adresa:
  Sídliště Osvobození 681/55
  68201 Vyškov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 506459

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Sídliště Osvobození 681/55
68201 Vyškov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy