Zakázka: Výstavba nového objektu pro výuku odborného výcviku žáků, zaměření na obory truhlář a tesař – zpracování projektové dokumentace

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 25310
Systémové číslo: P21V00003136
Datum zahájení: 21.12.2021
Nabídku podat do: 07.01.2022 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba nového objektu pro výuku odborného výcviku žáků, zaměření na obory truhlář a tesař – zpracování projektové dokumentace
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky jsou projektové práce v rámci projektu s názvem „Výstavba nového objektu pro výuku odborného výcviku žáků, zaměření na obory truhlář a tesař – zpracování projektové dokumentace“, jehož předmětem je obnova a modernizace ISŠ Hodonín, p.o. po zásahu tornáda dne 24. 6. 2021.
Předmětem této veřejné zakázky jsou konkrétně:
a) Průzkumy a sondy v areálu místa realizace. Zejména se jedná o stavebně technický průzkum stávající základové desky pro založení novostavby dílen pro studenty truhlářských a tesařských oborů dle kapitoly 5.2 přiloženého investičního záměru
b) Vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, která bude v dokladové části obsahovat veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů, a příp. souvisejících předpisů, této zadávací dokumentace dále také jen jako „DÚR“) a Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, která bude v dokladové části obsahovat veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů, a dle přílohy č. 4 vyhlášky 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, včetně zaměření stávajícího stavu, výškopisu a polohopisu oprávněným geodetem, příp. souvisejících předpisů. Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení bude také projednání se všemi dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“), této zadávací dokumentace dále také jen jako „DSP“). V dokumentaci budou v souladu s vyhláškami pro povolování staveb: architektonicko - stavební řešení, statika, technické řešení řemesel - topení, měření a regulace, zdravotechnika, elektroinstalace, vzduchotechnika, energetický průkaz, požárně bezpečnostní řešení.
c) Výkon související s inženýrsko-investiční činnosti k DÚR a DSP a odstranění stavby (zejm. zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, majitelů sítí atd.). Výkon inženýrsko-investiční činnosti zahrnuje ze strany Zhotovitele projednání projektové dokumentace k vydání společného rozhodnutí s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, tj. zajištění stanovisek pro vydání společného rozhodnutí, podání žádosti na stavební úřad a vyřízení společného rozhodnutí pro stavbu včetně nabytí právní moci a zajištění veškeré relevantní dokumentace související s odstraněním stavby. (část díla dle čl. 4.5 písm. d) této zadávací dokumentace dále také jen jako „INŽENÝRSKO-INVESTIČNÍ ČINNOST K DÚR, DSP“)
d) Zpracování knihy standardů pro soutěž na zhotovitele v režimu design and build
Předmět veřejné zakázky bude dodavatelem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými ČSN normami a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimit/nadlimit výjimka - s uveřejněním
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
 • IČO: 00838225
 • Poštovní adresa:
  Lipová alej 21
  695 03 Hodonín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 404426

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky