Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém Nemocnice Znojmo – dodávky léčivých přípravků – zavedení dynamického nákupního systému
Odesílatel Lenka Kaňová
Organizace odesílatele Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace [IČO: 00092584]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.08.2023 18:12:54
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

V příloze Vám zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace.
S pozdravem

Lenka Kaňová Glajchová


Přílohy
- Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1.pdf (363.72 KB)

Původní zpráva

Datum 27.07.2023 15:22:13
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

po prostudování zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace, zejména pak Kupní smlouvy (dále jen „KS“), a to v bodech, které uvádíme níže.

V čl. IV. odst. 5. je uvedeno, že v případě, že prodávající není schopen (při splnění podmínek Smlouvy) objednané zboží dodat v celém rozsahu, je povinen o této skutečnosti kupujícího informovat formou tzv. „defektního listu“ zaslaného do dvou hodin od doručení objednávky.
Žadatel ke stanovení lhůty pro dodání defektního listu uvádí, že tato se mu jeví nepřiměřeně krátká, pročež navrhuje, aby byla prodloužena, za účelem čehož navrhuje úpravu dotčeného ustanovení KS tím způsobem, že v případě, že prodávající není schopen (při splnění podmínek Smlouvy) objednané zboží dodat v celém rozsahu, je povinen o této skutečnosti kupujícího informovat formou tzv. „defektního listu“ zaslaného do 48 hodin po doručení objednávky.

V čl. IV. odst. 14. KS je uvedeno, že Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží, k jehož dodání jej vyzval (např. v návaznosti na doručení defektního listu) či nedodá-li zboží řádně a včas, má kupující právo zajistit si dodávku takového zboží či jeho adekvátní náhrady prostřednictvím jiných dodavatelů, přičemž kupující není oprávněn zboží koupit za cenu vyšší než za cenu na relevantním trhu v daném čase obvyklou. V případě, že kupní cena bude vyšší než cena dle této smlouvy, je prodávající povinen kupujícímu zaplatit rozdíl mezi cenou takto dodaného zboží a cenou, kterou by kupující zaplatil dle této smlouvy, a to do 10 dní ode dne doručení výzvy k zaplacení rozdílu prodávajícímu.
Žadatel navrhuje, aby z toho důvodu, že je distributorem léčivých přípravků, kdy některé skutečnosti není schopen ovlivnit, bylo do dotčeného ustanovení KS doplněno toto ujednání: „V případě, že prodávající nedodá kupujícímu zboží z důvodů stahování zboží z trhu na základě rozhodnutí SÚKL, nebo z důvodu výpadku ve výrobě či distribuci dodávek, nevznikne kupujícímu v těchto případech nárok na úhradu rozdílu v ceně dle tohoto odstavce tohoto článku. Prodávající je povinen doložit kupujícímu podklady prokazující výše uvedené důvody nemožnosti plnění nejpozději do 48 hodin od uplynutí termínu pro dodání zboží dle této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.“

V čl. VII. odst. 8., 9., 10. a 12. KS je uvedeno a požadováno, že Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího doručení. Vzhledem k tomu, že žadatel není výrobcem zboží, ale je pouze jeho distributorem, a reklamované vady příp. musí reklamovat dále (ev. až na úroveň výrobce), domnívá se, že délka lhůty pro vyřízení reklamací v trvání 30 dnů je nepřiměřeně krátká. Proto navrhuje, aby tato lhůta byla v dotčených ustanovení KS (čl. VII. odst. 8,9.,10. a 12.) prodloužena alespoň na 60 dnů.

V čl. VIII. odst. 1. je uvedeno, že v případě, že prodávající nedodrží termín dle čl. III. 2. této smlouvy, má kupující právo na smluvní pokutu za celkovou dobu prodlení, jejíž denní výše bude odpovídat 0,5 z ceny nedodaného zboží. Žadatel navrhuje, aby z toho důvodu, že je distributorem léčivých přípravků, kdy některé skutečnosti není schopen ovlivnit, bylo do dotčeného ustanovení KS doplněno toto ujednání: „V případě, že prodávající nedodrží termín dle čl. III. 2. této smlouvy z důvodů stahování zboží z trhu na základě rozhodnutí SÚKL, nebo z důvodu výpadku ve výrobě či distribuci dodávek, nevznikne kupujícímu v těchto případech nárok na úhradu smluvní pokuty dle tohoto odstavce tohoto článku. Prodávající je povinen doložit kupujícímu podklady prokazující výše uvedené důvody nemožnosti plnění nejpozději do 48 hodin od uplynutí termínu pro dodání zboží dle této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.“

V čl. VIII. odst. 7. KS je uvedeno, že splatnost dílčí smluvní pokuty nastává den následující po dni, ve kterém nastala skutečnost rozhodná pro její vznik. V případě smluvní pokuty ve smyslu ust. odst. X. 7. nastává splatnost pokuty dnem následujícím po dni, ve kterém se kupující dozvěděl o skutečnostech, které zakládají nárok na její úhradu. Žadatel takový způsob nastavení splatnosti smluvních pokut za vysoce nestandardní, pročež navrhuje, aby splatnost smluvních pokut byla nastavena obvyklým způsobem, a to sice ve lhůtě alespoň 30 dnů plynoucí od doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující výpočet její výše. Za tím účelem pak žadatel navrhuje úpravu dotčeného ustanovení KS na následující znění smluvní pokuty dle tohoto článku této smlouvy jsou splatné ve lhůtě 30 dnů plynoucí ode dne doručení písemné výzvy té ze smluvních stran, po které je úhrada smluvní pouty nárokována, druhou z nich. Písemná výzva k úhradě smluvní pokuty musí obsahovat její výpočet.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem,

Martina Havlíková
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.