Veřejná zakázka: III/0501 Slavkov u Brna průtah

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 21367
Systémové číslo: P20V00002039
Evidenční číslo zadavatele: Tender_2020_115
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-044999
Datum zahájení: 15.12.2020
Nabídku podat do: 22.01.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/0501 Slavkov u Brna průtah
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým budou uzavřeny smlouvy o dílo, jejichž předmětem je poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatelů, jejichž předmětem je rekonstrukce silnice III/0501 v průtahu městem Slavkov u Brna a souvisejících objektů.
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice III/0501 v průtahu městem Slavkov u Brna. Rekonstrukce silnice III/0501 proběhne ve stávající trase v délce cca 3265 m. Řešený průtah je situován v intravilánu města Slavkov u Brna a částí zasahuje do jeho extravilánu. Začátek úpravy je situován v km 0,000=0,103 provoz. staničení za křížením místních komunikací Špitálská a Zámecká. Rekonstrukce komunikace pokračuje místní komunikací Špitálská, dále plynule pokračuje komunikací Kollárova, Slovákova, B. Němcové, Lidická, Bučovická až po napojení s komunikací I/50, kde se nachází konec úpravy a to v km 3,265=3,358 provoz. staničení. V uvedeném úseku se předpokládá kompletní obnova krytových vrstev se zásahem do podkladních vrstev a obnova porušených konstrukčních vrstev. V trase silnice bude vybudována okružní křižovatka, parkovací stání, chodníky a úprava inženýrských sítí.
Účelem stavby je oprava silnice III/0501 vzhledem ke stavebnímu stavu silnice. Povrch vozovky je v nevyhovujícím havarijním stavu. Stávající asfaltobetonový kryt je poškozený s celou řadou poruch.
Předmětem veřejné zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce.
Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován touto zadávací dokumentací, zejména projektovou dokumentací s názvem „III/0501 SLAVKOV – PRŮTAH“, kterou zpracovala obchodní DOPRAPLAN, s.r.o., IČO: 05411572, se sídlem: Přemyslovců 462/6 709 00 Ostrava (příloha č. 1 zadávací dokumentace), akty státní správy (příloha č. 2 zadávací dokumentace) a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3 zadávací dokumentace). Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou poskytovány v elektronické formě ve formátu *.pdf a v přenosovém formátu XC4 - *.xml. Rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (soubor „III-0501 Slavkov u Brna průtah, rekapitulace.xlsx“), jakožto seznam všech dílčích soupisů prací, je poskytována v elektronické formě ve formátu *.xlsx.
Objekty zajišťované SÚS JmK:
a) SO 101 Komunikace
b) SO 102 Místní komunikace
c) SO 151 Dopravně inženýrská opatření
d) SO 301 Úprava kanalizací
e) SO 351 Úprava vodovodů
f) SO 501 Úprava STL plynovodů
Objekty zajišťované městem Slavkov u Brna:
a) SO 121 Chodníky a vjezdy
b) SO 122 Odstavné plochy
c)SO 451 Veřejné osvětlení
Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřených smluv o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená podle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 95 778 417 Kč bez DPH
  Objekty zajišťované SÚS JMK: 65 247 989 Kč bez DPH.
  Objekty zajišťované městem Slavkov u Brna: 30 530 428 Kč bez DPH.

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy