Veřejná zakázka: Rozvoj eGovernmentu v Jihomoravském kraji

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 136
Systémové číslo: P12V00000121
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.03.2012
Nabídku podat do: 23.05.2012 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozvoj eGovernmentu v Jihomoravském kraji
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Účelem této zakázky je realizace části projektového záměru zadavatele v oblasti e-Government. Účelem realizace veřejné zakázky je konkrétně vytvoření Technologického centra Jihomoravského kraje, provedení integrace vnitřního systému krajského úřadu,
pořízení elektronické spisové služby, datových skladů, manažerských informačních systémů a nástrojů Business Intelligence a vytvoření krajské digitální spisovny a krajského digitálního repozitáře jako jednoho vzájemně propojeného plnění.
Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu zadavatele „eGovernment v kraji, část výzvy I. - VI.“, registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/08.07386, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Integrovaného operačního programu pro období let 2007 – 2013 (dále též jen „IOP“), Prioritní osa 6.2. (Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence), č. oblasti podpory 6.2.1. (Zavádění ICT v územní veřejné správě), č. výzvy 8 (Kontinuální výzvy
pro prioritní osu 6.2.1. – 08 Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích). Dodavatel je povinen zcela respektovat skutečnost, že veřejná zakázka je kofinancována z IOP a je povinen poskytovat v tomto ohledu veškerou potřebnou součinnost a zajistit nezbytná
plnění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 158 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Jihomoravský kraj
 • IČO: 70888337
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská
121,11, 602 00 Bmo, na recepci (provozní doba
v pracovní dny mezi 9,00 až 12.00 hodinou a
14.00 až 16.00 hodinou). Nabídka musí být
podána nejpozději do konce lhůty pro podání
nabídek stanovené výše. Za včasné doručení
nabídky nese odpovědnost uchazeč. Obálku
s nabídkou je nutno označit v souladu s pokyny
uvedenými v zadáv ací dokumentaci.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky