Veřejná zakázka: Odstranění havarijního stavu střešní konstrukce a obvodového zdiva hlavní budovy ZŠ pod římsou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 24357
Systémové číslo: P21V00002188
Datum zahájení: 07.09.2021
Nabídku podat do: 27.09.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění havarijního stavu střešní konstrukce a obvodového zdiva hlavní budovy ZŠ pod římsou
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je projekční návrh nezbytných oprav směřujících k odstranění stávajícího havarijního stavu střechy nad budovou ZŠ sídla zadavatele. Podrobnější charakteristika rozsahu předmětu zakázky:
a) provedení podrobného stavebně technického průzkumu střešní konstrukce a podkrovních prostor a zachycení jeho výsledků ve formě výstupní zprávy o výsledku stavebně technického průzkumu, která bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Součástí ST průzkumu bude i posouzení technického stavu stávajícího střešního souvrství na základě provedených sond (alespoň 5 sond v ploše střechy). Součástí nákladů této části předmětu díla je i provedení vlastních sond a jejich odborné zapravení.
b) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění, která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů. Rozsah a obsah DPS bude zpracován v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; minimálně v částech A, B, C, D.1.1, D.1.2, D.1.3, D.1.4. (ZTI, VZT, vytápění, silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem, elektronické komunikace), D2. Součástí předmětu díla je rovněž vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb podle vyhl.č. 169/2016 Sb. a orientačního rozpočtu (v aktuální cenové hladině RTS), včetně jeho elektronické podoby v otevřeném formátu podle §12 vyhlášky.
Předpokládaný rozsah projekčních prací v rámci jednotlivých projekčních částech je uveden v příloze č.1 návrhu smlouvy o dílo – Specifikace některých částí díla.
c) součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 návrhu smlouvy o dílo - Specifikace některých částí díla;
d) výkon autorského dozoru při realizaci stavby v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 návrhu smlouvy o dílo - Specifikace některých částí díla.
e) poskytnutí výhradní licence objednateli k výkonu práva užít dílo specifikované v této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XII této smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace
 • IČO: 70840661
 • Poštovní adresa:
  Široká 484/Široká 42
  66491 Ivančice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 506691

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy